Energetický posudek

Povinnost zajištění energetického posudku ( EP ) pro stavebníky, společenství vlastníků jednotek nebo vlastníků budovy nebo energetického hospodářství je definována v § 9a Zákona 406/ 2000 Sb. o hospodaření energií.

Stavebník, SVJ nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství zajistí EP pro:

  • Energetický posudek musí být zajištěn pro posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným tepelným výkonem vyšším než 200 [kW], pokud se nejedná o alternativní systém dodávek energie nebo při přechodu z alternativního systému dodávek energie na jiný než alternativní systém dodávek energie,
  • posouzení nákladů a přínosů zajištění vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v případě výstavby nové výrobny elektřiny nebo podstatné rekonstrukce stávající výrobny elektřiny o celkovém tepelném příkonu nad 200 [MW] s výjimkou výroben elektřiny s dobou provozu nižší než  1 500 hodin za rok a jaderných elektráren,
  • posouzení nákladů a přínosů využití odběru odpadního tepla minimálně z průmyslových provozů, které se nachází do vzdálenosti 500 [m] od rozvodného tepelného zařízení, v případě výstavby nové nebo podstatné rekonstrukce stávající soustavy zásobování tepelnou energií se zdroji o celkovém tepelném příkonu nad 20 [ MW ],
  • posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti užití energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programu podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházjících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, pokud poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu podpory jinak,
  • vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů podle písmene e) (viz předchozí odrážka), pokud poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu podpory jinak.


Obsah EP je definován Vyhláškou 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku.


Máte-li zájem o vypracování energetického posudku, napište.